Wszystkiego najlepszego dla Narcyza, Serafina, Wioletty
RODO
RODO
2018-05-26 - autor:


KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych na stronie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Szczecinku www.sakszczecinek.pl- administratora strony

Opublikowano: 26.05. 2018 r.

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str.1), o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet NIP 6731894268, REGON 321132061 adres: ul. W. Bartoszewskiego 12/10, 78-400 Szczecinek oraz strony internetowej www.sakszczecinek.pl

  2. Koordynatorem przechowywania danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet.

  3. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związanych z działaniami Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Szczecinku i przysługujących Państwu uprawnień, można się skontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet za pomocą adresu aktywnekobietyszczecinek@o2.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) realizowania zadań publicznych lub w ramach celów statutowych określonych w Statucie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet- na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet

c) realizacji umów zawartych z podmiotami współpracującymi ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet

d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 dane osobowe mogą być udostępniane ;

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organom władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

7. W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach celów statutowych określonych w Statucie Stowarzyszenia Aktywnych - na podstawie obowiązujących przepisów prawa - realizowanych przez Administratora.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, natomiast gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet

Koordynator Przechowywania Danych Osobowych

Ewa Czech

Darmowy licznik odwiedzin